لامپ های تنگستن

لامپ رشته ای            لامپ رشته ای             لامپ رشته ای

لامپ های کلاسیک حبابی و شمعی :

شرکت سازنده پایه وات ولت
OSRAM E27 25 220
OSRAM E27 40 220
OSRAM E27 60 220
OSRAM E27 100 220
OSRAM E14 40 220
OSRAM E14 60 220

لامپ پشت جیوه

لامپ های پشت جیوه:

شرکت سازنده پایه وات شرح کالا
OSRAM E14 25 R50
OSRAM E14 40 R50
OSRAM E27 40 R63
OSRAM E27 60 R63
OSRAM E27 60 R80
OSRAM E27 100 R80

لامپ هالوپار

لامپ های هالوپار:

شرکت سازنده پایه وات ولت
OSRAM E27 50 220
OSRAM E27 75 220