لامپ های سدیم (NAV)

لامپ سدیم (NAV) جزو لامپ های پرفشار محسوب می شود وبه کمک جریان الکتریکی عمل تخلیه گاز در مخزن استوانه ای باریک داخل لامپ صورت میگیرد و لامپ راه اندازی میشود, بدیهی است برای راه اندازی آن نیاز به ترانس مغناطیسی و استارتر سه سیم مناسب است. نور لامپ سدیم (NAV) به رنگ زرد می باشد. باتوجه به رنگ مطلوب ان برای دید در شب وعدم ایجاد حساسیت در چشم در بیشتر نورپردازی های معابر و بزرگراه ها از لامپ سدیم استفاده میگردد. لامپ بخارسدیم به دو صورت حبابی و استوانه ای تولید میشود.این لامپ دارای سرپیچ E40 و مخزن گازسدیم که بوسیله قطب مثبت ومنفی احاطه شده است.

کاربرد لامپ سدیم (NAV) :

لامپ بخارسدیم (NAV) برای روشنای خیابانها و معابر - روشنایی محوطه و سوله - کارگاه ها و کارخانه ها استفاده میشود.

لامپ سدیم         لامپ بخار سدیم

شرکت سازنده پایه وات شرح کالا
OSRAM E27 70 NAV-T
OSRAM E27 70 NAV-E
OSRAM E40 150 NAV-T
OSRAM E40 250 NAV-T
OSRAM E40 400 NAV-T
OSRAM E40 600 NAV-T
OSRAM E40 1000 NAV-T