درباره یوشیو

شرکت یوشیو درسال 1963 از تلفیق دومجموعه جداگانه فعالیت خود را به عنوان شرکت تخصصی توسعه  لامپ های پزشکی آغاز کرد .

شرکت یوشیو دارای 371 نفر پرسنل بوده و دفتر مرکزی آن در ناگویا می باشد .این شرکت بعد از شرکت هوسوبوشی , بزرگترین لامپ ساز در زمینه آزمایشگاهی و پزشکی در ژاپن میباشد.