اطلاعات و اصطلاحات لامپها

ولتاژ» نیروی الکتریکی است که جریان الکتریکی را بین دو نقطه ایجاد میکند, به عبارتی دیگر ولتاژ برابرمقدار کار لازم برای جابه جا کردن واحد بار الکتریکی از نقطه ای به نقطه دیگرو واحد آن ولت است .

جریان» به جاری شدن بار الکتریکی در یک مدار را جریان الکتریکی می گویند که واحد آن آمپر است.

لومن » لومن در واقع واحدی است که بر اساس آن وبا ترکیب باموارد دیگری چون فاصله وزمان , واحدهای دیگری به وجود می آیند . 

لوکس نور» هرلوکس نور برابر با یک لومن بر متر مربع است , لوکس به عنوان مقیاسی یرای سنجش شدت نوربوسیله چشم انسان درک می شود مورد استفاده قرار می دهد .

کاندلا» برای مقدار شدت نور در جهت مشخص (واحدی است که رابطه بین لومن و لوکس را برقرارمی کند) و کاندلا بر متر مربع , برای میزان درخشندگی سطوح روشن شده و منابع نوری است.

لامپ های دی کروییک (نورسرد) » این لامپ ها از نوع لامپ های با خنک کننده ( رفلکتوری) می باشد و درآنها از یک پوشش خاصی به عنوان منعکس کننده استفاده شده است  که قسمت مریی طیف نور رانشان می دهد.

شارنوری» ازاین کمیت برای بیان میزان نوردهی استفاده میشود , و واحد این کمیت لومن میباشد.

کلوین » دمای رنگ وبا درجه حرارت رنگ که با کلوین سنجیده می شود , بیان کننده روشنی و رنگ نور است .

PAR » لامپ با منعکس کننده آلومینیومی سهمی شکل .

SOX » لامپ بخار سدیم بافشار کم با لوله تخلیه Uشکل که در آن لوله تخلیه و حباب خارجی یکپارچه می باشد.

SON »لامپ بخار سدیم با فشار زیاد دارای لوله تخلیه از اکسید آلومینیوم زینتر شده با حباب خارجی شفاف یا پخش کننده نور.